Logopedie

Taal- en spraakstoornissen en problemen in de Communicatie

De logopedist werkzaam in speciaal (basis)onderwijs heeft als belangrijkste taak het behandelen van logopedische stoornissen die een relatie kunnen hebben met het volgen van onderwijs door het kind.  Logopedische stoornissen worden grofweg opgedeeld in taal- en spraakstoornissen. Met name vanwege de expertise op het gebied van communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling en taalstoornissen is het wenselijk de logopedie ook nauw te betrekken bij de Mondelinge Taal in de klassen. 

School de Lans heeft twee logopedisten in dienst: Madeleine Alferink en Nienke Roelofs-van Dijk. Zij studeerden beiden af aan opleiding Logopedie en Foniatrie op de Hogeschool Nijmegen. Regelmatig volgen zij na- en bijscholingen ter specialisatie op het gebied van onder andere Down syndroom, autisme, sensorische informatie verwerking, PECS, OMFT en video interactietraining.  Daarnaast houden zij recente ontwikkelingen bij door vakliteratuur te bestuderen en door deelname aan een kwaliteitskring van de NVLF. 

Alle nieuwe leerlingen op school de Lans  worden logopedisch gescreend. Er wordt dan gekeken naar de communicatie(-voorwaarden), taal, spraak, gehoor, afwijkend mondgedrag, stem, stotteren en het eten en drinken. Wanneer er problemen zijn op een van deze gebieden, wordt in overleg met ouders / verzorgers, de leerkracht, andere betrokken therapeuten en eventueel de orthopedagoog of IB-er, therapie opgestart. Deze therapie vindt individueel plaats of in een groep(je).  Tijdens de therapieperiode worden ook alle betrokkenen rondom het kind begeleid en geadviseerd. 

Daarnaast wordt er in een aantal klassen communicatieles gegeven, waarbij wordt aangesloten bij de individuele doelen Mondelinge Taal, zoals geformuleerd in het leerlingvolgsysteem.  
Er wordt gewerkt volgens de principes van de 'Totale Communicatie'. Daarbij  worden zo veel mogelijk middelen gebruikt die aansluiten bij het communicatieniveau van de leerlingen: gebaren, foto’s, plaatjes, voorwerpen, PECS en nog veel meer.  
De logopedisten ondersteunen en instrueren de leerkrachten. Zo ontstaat er een samenhangend geheel waardoor ook in andere lessen door wordt gewerkt aan de aandachtspunten wat betreft taal, spraak en communicatie. 

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: