Medezeggenschapsraad

 De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Vanuit de MR gaat een afgevaardigde uit zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding naar de vergaderingen van de Gezamelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van de Stichting Vrijescholen Athena.

De medezeggenschapsraad (MR) praat en beslist mee over belangrijke keuzes van de school. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Ze vergaderen acht keer per jaar. De vergaderingen bestaan normalitair uit twee gedeelten:

  • Overlegdeel met de directeur: dit gedeelte van de vergadering is besloten. Hier worden veelal beleidsmatige onderwerpen besproken zoals het jaarplan, de begroting, het zorgplan, communicatie naar de ouders, onderhoud van gebouw enzovoort.
  • Algemeen deel: dit gedeelte van de vergadering is openbaar toegankelijk voor ouders en personeel. Hier worden onderwerpen voorbereid, initiatieven genomen en bijvoorbeeld strategie bepaald.

Wij kunnen dit werk goed uitvoeren indien wij gevoed worden door vragen, wensen en meningen van alle mensen die betrokken zijn bij onze school.

Stichting Vrijescholen Athena

Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt waaronder veertien basisscholen en een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen in hun verdere groei zetten wij ons ook in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen.

Onze school is vertegenwoordigd in de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Athena door Reinette de Boer-van der Holst.

Samenstelling

De MR bestaat op dit moment uit:

Oudergeleding

  • Amanda Hermans
  • Reinette de Boer- van der Holst

Personeelsgeleding

  • Merel van der Donk

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: