Zorg voor de leerling

Toelating op school

Als gevolg van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per augustus 2014 bepaalt het Samenwerkingsverband voortaan of een leerling op onze school toelaatbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Als het Samenwerkingsverband beoordeelt dat regulier onderwijs niet passend is voor het kind of de jongere dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ Speciaal Onderwijs af.

​Mocht u na een kennismakingsgesprek verder willen verkennen of de Lans wat voor uw kind een goede plek is gaan wij verder onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte uw kind heeft en of dat past op de Lans. Dat doen we door middel van dossier onderzoek en gesprekken. Een observatie of een dagje meedraaien kan ook tot de mogelijkheden behoren

Ontwikkelingsperspectief

Binnen zes weken nadat de leerling is geplaatst, wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit wordt gedaan binnen de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit de directeur van de school (voorzitter), de orthopedagoog en de intern begeleider.

Bij de bepaling van het ontwikkelingsperspectief gebruikt de Commissie van Begeleiding diverse informatiebronnen uit het dossier van de leerling zoals IQ-scores, uitkomsten van (psychologisch) onderzoek, medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning, behaalde leerresultaten en informatie over de thuissituatie. Het eerste ontwikkelingsperspectief bevat de verwachte uitstroombestemming van de leerling en de onderbouwing daarvan. Het complete beeld van de leerling wordt door de Commissie van Begeleiding overgedragen aan de leraar. De leraar geeft vervolgens op basis van deze informatie invulling aan de leerroute die is vastgesteld.

Na de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief, krijgen de ouders en zo mogelijk de leerling een uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek heeft de status van ‘een op overeenstemming gericht overleg’. Bij dit gesprek legt de school uit dat het ontwikkelingsperspectief een inschatting is van de mogelijkheden van de leerling, resulterend in een leerroute en uitstroombestemming. Het kan voorkomen dat ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief. In het geval dat u er samen met de school niet uitkomt, kan er een klacht worden ingediend bij het bestuur of kunt u een onderwijsconsulent om advies vragen. Ouders kunnen hun geschil ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs.

De Lans ontmoet

U bent van harte uitgenodigd!

In het kader van 'De Lans ontmoet' nodigen wij u van harte uit op School de Lans in Brummen! School de Lans is een vrijeschool voor Speciaal Onderwijs. Graag willen wij u kennis laten maken met onze school en de leerlingen.

Meer lezen

Het ontwikkelingsperspectief doorloopt een jaarlijkse cyclus waarin twee groepsbesprekingen plaatsvinden. Na elke groepsbespreking wordt bepaald of de leerling zich volgens de leerroute en daarmee volgens verwachting ontwikkelt. Hierbij komt de vraag aan de orde of het gekozen ontwikkelingsperspectief en de leerroute nog passend zijn. Twee keer per jaar nodigen we ouders uit voor een evaluatie. Het kan zijn dat we voorstellen het ontwikkelingsperspectief naar boven of beneden bij te stellen. Dit omdat de leerling een andere ontwikkeling doormaakt dan bij de start op school werd verwacht. Binnen de Commissie van Begeleiding wordt de aanpassing vastgesteld.

Volgen van leerlingen met een extra hulpvraag

Onze leerlingen vragen om een specifiek onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. Voor een aantal leerlingen geldt dat er naast onderwijs ook zorg nodig is. Uitgangspunt is dat leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert tijdig worden gesignaleerd en zo snel mogelijk op school en/of in de thuissituatie de nodige extra ondersteuning krijgen.

Signaleringssysteem 'Zorg voor jeugd'

Leerlingen worden op verschillende momenten besproken. Wanneer er zorgen zijn over een leerling of er is sprake van grensoverschrijdend gedrag dan zal de school dit altijd eerst bespreken met de ouders/verzorgers van de leerling. Daarnaast is er binnen de school een interne overlegstructuur waarin de zorgen over of het gedrag van de leerling besproken kan worden. Als er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling van geweld volgen we de wettelijke stappen van de meldcode kindermishandeling.

Bij ongeoorloofd of langdurig ziekteverzuim kan er een melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar. In al deze gevallen zullen ouders hiervan op de hoogte worden gesteld.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: