Stages

Fases arbeidstoeleiding

Binnen het VSO Op school de Lans kennen we vier fases op de weg naar een werkplek na de schoolloopbaan. Dit zijn:

 • praktijkvormend onderwijs (PVO)
 • de kennismakingsstage
 • de arbeidoriënterende stage 
 • de plaatsingsstage

Stappen in Arbeidstoeleiding  

12 / 16  Leerlingen krijgen Praktijk Vormend Onderwijs Interne taken uitvoeren

16 / 17 jaar Uitstroomprofiel vastgesteld voor potentiële werkplek. Intakeformulier arbeidstoeleiding. Eventueel beroepsinteressetest Kennismakingsstage (minimaal 1 dagdeel) Stage contract met stageplan. Evaluatieformulier kennismakingsstage.

17/18 jaar Arbeidoriënterende stage. Stage contract met stageplan. Evaluatieformulier arbeidoriënterende stage. indien van toepassing; aanvragen Wajong uitkering bij 17,5 jaar, door ouders/verzorgers, school kan hierbij adviseren.

18 jaar  Aanstellen curator, bewindvoering/mentorschap door ouders/verzorgers, school kan hierbij adviseren. Eventueel kan school ouders/verzorgers in contact brengen met MEE.  19/20 jaar  Plaatsingsstage (minimaal een half jaar voor vertrek school) Stage contract met stageplan. Evaluatieformulier plaatsingsstage. Afsluitingsdocument met mogelijkheden en onmogelijkheden van leerling (portfolio).

De vier fases nader bekeken

1 Praktijkvormend onderwijs op school

In het Praktijk vormend onderwijs maken de leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, gedurende de VSO periode, kennis met verschillende potentiële arbeidsmatige vaardigheden. Dit onderwijs draagt bij aan een goede voorbereiding op een stageplek en op een toekomstige werkplek. Zo nodig wordt er een arbeidsinteresse test afgenomen. In het portfolio komt een intakeformulier met daarin de beginsituatie geschetst. De PVO lessen zijn op school op de dinsdag en donderdag. De school bezit lokalen voor allerhande praktijkgerichte lessen zoals een handvaardigheidlokaal, een weef/textiel lokaal, fietsenwerkplaats, en een kook/horecalokaal met restaurant.

2. De kennismakingssage.

Aan de hand van de interesse en mogelijkheden van de leerling  wordt gezocht naar een geschikte stageplek. De eerste stage is meestal een stage in of rondom de school. Voorbeelden zijn het koffie zetten voor alle juffen en meesters, het schoonmaken van klaslokalen onder leiding van de conciërge of het op orde houden van de materialenkast. Doel van deze eerste stage is het kennis maken met het zoveel mogelijk uitvoeren van taken in het belang van een bedrijf of instelling. De leerling zal minimaal een halve dag per week stage lopen maar desgewenst kan dit uitgebreid worden. Er kan altijd gekozen worden voor het later starten van een stage.Daarnaast is er eens per jaar de prokkelstage waarbij de leerlingen één dagdeel bij een bedrijf of instelling in de omgeving kennis gaan maken met werken buiten de school.

3 De arbeidoriënterende stage

De leerling is 17/18 en gaat zich verder verdiepen in zijn of haar interesses en mogelijkheden. Als de leerling tijdens de kennismakingsstage ervaring heeft opgedaan in het uitvoeren van taken, dan wordt er daarna gewerkt aan het verkennen van potentiële werkplekken. De leerling gaat ervaring opdoen op verschillende werkplekken om zich zo te oriënteren op een toekomstige werkplek. Deze stages zijn vooral bij Dag Activiteiten Centra’s. Enkele leerlingen gaan naar een SW (Sociale Werkvoorziening) bedrijf en een enkeling gaat naar het vrije bedrijf. In overleg worden er meerdere stageplekken bezocht om een geschikt werkveld te vinden en verschillende werkplekken te vergelijken. Het aantal dagen dat de stagiaire bij een bedrijf werkt is in samenspraak met de stageplek, de leerling, de school en de ouders.

4 De plaatsingsstage

Uiterlijk een half jaar voor het vertrek van school is het streven voor ons als school dat de leerling op zijn toekomstige werkplek werkt. De leerling is dan tussen de 18 en 20 jaar. Het aantal dagen wordt uitgebreid naar maximaal vier dagen per week. Vanuit deze situatie is de overstap voor de leerling goed te maken naar een toekomstig leven als werknemer. Ieder op zijn eigen niveau. Soms wordt er door de beperkte mogelijkheden van een leerling alleen een plaatsingsstage gevolgd.

Portfolio: Alles wat de leerling tijdens het praktijk vormend onderwijs en de stages aan documenten verzameld, komt in het portfolio. Dit document is tijdens de schoolloopbaan door de leerling zelf beheerd en up to date gehouden. Het is een document van waaruit de leerling kan laten zien wat deze kan, wat zijn interesses zijn, waar zijn hulpvragen liggen, reismogelijkheden en andere zaken die essentieel zijn voor een potentiële werknemer. Onderdelen portfolio:

 • Deelcertificaten van PVO lessen
 • Fotoreportages
 • Formulieren 'De doelen waar ik aan werk'
 • Stage contacten
 • Stageplannen
 • Evaluatieformulieren stages
 • Interesses
 • Hulpvragen
 • Reismogelijkheden
 • Belangrijke persoonlijke documenten

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: